L’Autoritat Catalana de la Competència adverteix de la necessitat de garantir un accés neutre a les dades dels comptadors digitals d’electricitat

per Info Ceec,

Un estudi encarregat per l’ACCO conclou que la substitució de comptadors que no impliquen l’ús de la millor tecnologia disponible no assegura el desenvolupament adequat de nous models de negoci (i per tant, noves opcions pels consumidors i usuaris).

Addicionalment, es posa de manifest l’existència de limitacions injustificades a l’accés a les dades de consum elèctric fet que té importants implicacions en termes de benestar dels consumidors i de la competència, en la mesura que l’accés a la informació és un element clau pel desenvolupament de nous models de negoci.

Atès que l’àmbit virtual de les dades del sector elèctric no es correspon amb un monopoli natural, l’ACCO adverteix que no es trobaria justificat assignar al Distribuïdor Elèctric la gestió en exclusiva de les dades.

Potencialitats

Les dades són la base pel desenvolupament de nous models de negoci, circumstància que va conduir l’ACCO a elaborar i publicar recentment un estudi sobre aquesta matèria: "L'economia  de les dades. Reptes per a la competència" (ES-12/2016)

Així doncs, si es limita l’accés a aquest element resulta més difícil que els consumidors i usuaris puguin optar per nous i, potser, millors serveis.

L’àmbit elèctric no constitueix una excepció a aquesta afirmació. Així, si es limita l’accés a la informació, s’està impedint que, entre altres, els consumidors i usuaris puguin obtenir:

  • un major estalvi econòmic (per exemple que els electrodomèstics s’encenguin quan l’energia és més barata),
  • una major eficiència del sistema (si els usuaris propers poden intercanviar energia, les pèrdues de distribució són menors) i
  • una major varietat de serveis, fins i tot en àmbit no energètic (com els serveis socials per detectar un comportament anòmal de població vulnerable davant un canvi en el patró de consum que pugui indicar, per exemple, que una persona gran que viu sola hagi pogut tenir una incidència i així, poder reaccionar ràpidament – un determinat matí d’hivern no s’encén cap llum al domicili-).

 

Actuacions

 A partir de l’estudi l’”Accés  a les dades de consum elèctric dels comptadors digitals i el seu ús  elaborat per l’especialista, Dr. Pep Salas, l’ACCO considera que diferents conductes han conduït a limitar l’accés a les dades del consum elèctric i per tant dificulten que el ciutadà pugui tenir al seu abast les potencialitats descrites.

  • Precipitada instal·lació de comptadors digitals: Quan es va imposar l’obligació del canvi de comptadors no es va tenir en compte si els models que s’instal·laven permetrien el desenvolupament de noves activitats econòmiques. De fet, no es va ni tan sols dur a terme un estudi cost-benefici (en els termes establerts a nivell comunitari) respecte la decisió del canvi de comptadors, circumstància que va comportar que no es valorés detingudament ni el moment del canvi ni si s’estava  instal·lant la millor tecnologia ja disponible en aquell moment. Així mateix, la totalitat del cost recau sobre el consumidor.
  • Existeix una absència de normativa precisa que reguli l’accés  efectiu en igualtat de condicions per part de qualsevol operador que disposi del consentiment del ciutadà. I, en termes de qualitat, la normativa que existeix és poc exigent en tolerar un retard màxim en l’accés de les dades de consum de fins a 1 setmana (quan a la resta d’Estats membres és de 1 dia). Aquest decalatge redueix el potencial de models de negoci relacionats
  • Assignació del canvi de comptadors i, en general, de la gestió de les dades als distribuïdors d’electricitat, en tant els hi competeix la mesura. Tanmateix, atenent que en cas de l’Estat espanyol el distribuïdor elèctric pertany habitualment a grups empresarials amb interessos també en el segment de comercialització, cal vetllar per tal que no atorgui un tracte preferent a l’empresa comercialitzadora del seu propi grup.

 

Propostes

Amb l’objectiu de redreçar l’actual situació, l’ACCO planteja 3 propostes:

  • Clarificar i assegurar la separació estructural entre distribuïdors i comercialitzadors amb una doble finalitat: Evitar  confusió per part dels consumidors i usuaris; i garantir un accés  neutre i escalable per terceres parts a les dades (p.ex. obligant la implementació d’APIs als distribuïdor).
  • Constituir un operador neutre de dades que, en la mesura que no tindrà interessos en l’àmbit de la comercialització, no tindrà incentius a beneficiar cap agent en concret de tal manera que serviria també per harmonitzar les  fonts d’informació i incloure altres recursos energètics distribuïts.
  • Incentivar l’aparició de la figura  independent de l’agregador a partir de l’accés a les dades. Un nou agent en mercat lliure que aporta flexibilitat  al sistema tant a la part de demanda, com d’oferta. Per exemple, anivellant els pics de demanda i ajudant al desenvolupament de solucions de generació i emmagatzematge distribuït d’energia. En aquest punt, convé recordar que l’ACCO  ja va apuntar aquest model distribuït d’energia en el document “L’autoconsum  elèctric i la competència i el vídeo associat.

L’estudi l’”Accés  a les dades de consum elèctric dels comptadors digitals i el seu ús” elaborat a encàrrec de l’ACCO per l’especialista, Dr. Pep Salas es troba disponible al web de l’ACCO en català i castellà.

Així mateix, a partir d’aquest estudi, l’ACCO ha elaborat el document “Aspectes rellevants des de l`òptica de competència en relació amb l’ ”Accés a les dades de consum elèctric dels comptadors digitals i el seu ús”, disponible també al web de l’ACCO en català, castellà i anglès.

L’ACCO, un organisme independent que vetlla  per garantir la lliure competència

L’Autoritat Catalana de la Competència és un organisme de la Generalitat de caràcter independent, regulat per la Llei 1/2009, del 12 de febrer. La seva principal funció és “garantir, millorar i promoure les condicions de lliure competència i transparència en els mercats respecte a les activitats econòmiques que s’exerceixen principalment a Catalunya”.

Properament es realitzarà una jornada de presentació de l'estudi.

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT

DE CATALUNYA

Via Laietana , 39  

08003 BARCELONA

Tlf: 933 192 300

Email: info@clustereficiencia.cat